Proizvodna logistika

Ako ste proizvodna kompanija, onda ste fokusirani isključivo na proizvodnju, i želite da se vaša proizvodnja obavlja kontinuirano bez zastoja, defekata i gubitaka, i da u svakom trenutku imate optimalan nivo repromaterijala potrebnih za proizvodnju. 

Na kraju proizvodnog procesa izlaze gotovi proizvodi, koje opet logistika preuzima, pakuje, strečuje, etiketira, obeležava i daje im dodatnu vrednost, skladišti ih i upravlja zalihama gotovih proizvoda, koje stavlja na stanje i čini ih dostupnim za prodaju. Ovaj spoj logistike, proizvodnje i prodaje čini lanac snabdevanja (supply chain) u proizvodnim kompanijama.

Mi vam nudimo da u određene faze supply chain procesa uvedemo lean alate i optimizujemo vaš proizvodni proces, smanjimo gubitke i rasipanja, i troškove i omogućimo kontinuirani tok materijala i uslove za „proizvodnju svetske klase“.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Metode i alati koje koristimo već su primenjeni u više od 10.000 proizvodnih kompanija u svetu.

Matični podaci o artiklima

Ako želite efikasno da upravljate plasmanom robe i da upravljate i pratite svoje robne tokove onda morate da imate uređene i definisane matične podatke o artiklima. Definisanje matičnih podataka o
artiklima je kompleksan posao koji podrazumeva da svakom artiklu dodate skupove različitih podataka koji definišu taj artikal. To pre svega podrazumeva sledeće:

 • Grupisanje artikala, i dodeljivanje skupova podataka svakom artiklu, uključujući nove šifre, nazive artikala, grupe za knjiženje artikala, logističke podatke o artiklima i uslove skladištenja za svaki artikal, dimenzije artikala, način pakovanja svakog artikla.
 • Definisati način slaganja na tovarni medijum (paletu, sanduk, gajbicu…), način napuštanja skladišta (FIFO, FEFO, LIFO), jedinica mere za svaki artikl, način praćenja i registracije sirovina, poluproizvoda, nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda.
 • Podaci u vezi sa zalihama za svaki artikal, kao što su kritična zaliha za dopunu i naručivanje, sigurnosna zaliha (safety stock), koeficijent obrta zaliha, ABC status artikla.

Upravljanje zalihama

 • Planiranje zaliha sirovina i poluproizvoda potrebnih za proizvodnju (demand&supply).
 • Održavanje optimalnog nivoa zaliha sirovina, poluproizvda, gotovih proizvoda.
 • Brza Pretraga zaliha po lokacijama (gde se koji artikal nalazi i u kojoj količini).
 • Registracija proizvodnje i pogrošnje svih sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda.
 • Optimizacija lagera paleta i povratne ambalaže.

Upravljanje robnim tokovima

 • Obezbeđivanje kontinuirang toka materijala  između skladišta i proizvodnog pogona.
 • Sledljivost i praćenje robnih tokova u svim fazama kretanja od ulaska sirovina u fabriku do isporuke gotovih proizvoda kupcima.
 • Praćenje sadržaja palete preko bar koda ili QR koda.
 • Praćenje u realnom vremenu gde se koji artikal nalazi, u kojoj količini.
 • Praćenje statusa artikla, praćenje promene statusa (sirovina-poluproizvod-nedovršeni proizvod, dorađeni proizvod).
 • Rešenje problema „uskog grla“ u robnim tokovima.

Skladište

 • Reinžinjering logističkih procesa u skladištu.
 • Mapiranje skladišta.(leyout, mapa tokova, mapa lokacija, zoniranje).
 • Povećanje prostora za skladištenje bez iznajmljivanja ili gradnje dodatnih skladišta.
 • Priprema procesa i implementacija WMS (Warehouse Management System) softvera za proizvodne kompanije.
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih u logističkim operacijama.

Lean logistika

 • Uvođenje Lean alata u skladišne operacije (5S, Kanban, Lean wastes).
 • Praćenje realizacije procesa i sistem vizuelne kontrole procesa (Kanban Dashboard).
 • Eliminacija 8 vrsta ključnih gubitaka u procesima (8 Lean wastes).
 • Definisanje ili re-inžinjering ključnih indikatora logističkih performansi (KPI).
 • KPI Dashboard (podešavanje, praćenje, kontrola izveštavanje).

Digitalizacija proizvodnje (MES)

 • Digitalno (bez ljudskog faktora) preuzimanje podataka o učinku rada mašina. (obim rada, učinak rada mašine, broj radnih sati, učinak radnika na mašini).
 • Digitalna registracija polu proizvoda i gotovih proizvoda.
 • Digitalno praćenje potrošnje sirovina i repromaterijala.
 • Digitalno (bez ljudskog faktora) preuzimanje podataka o stanju mašina tokom rada (vibracije,
  radna temperatura, stanje fluida, radni sati).
 • Digitalno predviđanje preventivnog održavanja mašina.
 • Manji broj zastoja kod mašina (20% do 40% manje).
 • Veća produktivnost rada mašina (do 40% povećanje produktivnosti).
 • Manji troškovi održavanja mašina.
 • Digitalna kartica održavanja za svaku mašinu.

Pogledajte koje vrste gubitaka se najčešće pojavljuju u proizvodnim kompanijama: