Specijalna ponuda za proizvodne kompanije

Ako ste proizvodna kompanija, onda ste fokusirani isključivo na proizvodnju, i želite da se vaša proizvodnja obavlja kontinuirano bez zastoja, defekata i gubitaka, i da u svakom tenutku imate optimalan nivo repromaterijala potrebnih za proizvodnju. 

Da bi ovo postigli morate da imate logistiku koja će obezbediti optimalni nivo zaliha sirovina, poluproizvoda i nedovršenih proizvoda. Logistika treba da obezbdi kontinuirani tok ovih materijala i njihovu raspoloživost u pravom trenutku.

Na kraju proizvodnog procesa izlaze gotovi proizvodi, koje opet logistika preuzima, pakuje, strečuje, etiketira, obeležava i daje im dodatnu vrednost, skladišti ih i upravlja zalihama gotovih proizvoda, koje stavlja na stanje i čini ih dostupnim za prodaju. Ovaj spoj logistike, proizvodnje i prodaje čini lanac snabdevanja (supply chain) u proizvodnim kompanijama.

Najefkasniji način za optimizaciju supply chain procesa je Lean metodologija. To je stvaranje vrednosti za kupce sa što manje resursa i uz minimalne troškove i gubitke. 

Mi vam nudimo da u određene faze supply chain procesa uvedemo lean alate i optimizujemo vaš proizvodni proces, smanjimo gubitke i rasipanja, i troškove i omogućimo kontinuirani tok materijala i uslove za „proizvodnju svetske klase“.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Metode i alati koje koristimo već su primenjeni u više od 10.000 proizvodnih kompanija u svetu.

Planiranje zaliha

 • Planiranje zaliha sirovina i poluproizvoda potrebnih za proizvodnju (demand&supply).
 • Uvođenje S&OP procesa (Sales&Operations Planning process) u Vašu kompaniju.
 • Održavanje optimalnog nivoa zaliha sirovina, poluproizvda, gotovih proizvoda.

Upravljanje robnim tokovima

 • Obezbeđivanje kontinuirang toka materijala  između skladišta i proizvodnog pogona.
 • Sledljivost i praćenje robnih tokova u svim fazama kretanja od ulaska sirovina u fabriku do isporuke gotovih proizvoda kupcima.

Lean logistika

 • Uvođenje Lean alata u skladišne operacije (5S, Kanban, Lean wastes).
 • Praćenje realizacije procesa i sistem vizuelne kontrole procesa (Kanban Dashboard).
 • Eliminacija 8 vrsta ključnih gubitaka u procesima (8 Lean wastes).
 • Definisanje ili redefinisanje ključnih indikatora logističkih performansi (KPI).
 • KPI Dashboard (podešavanje, praćenje, kontrola izveštavanje).

Skladište

 • Reinžinjering logističkih procesa u skladištu.
 • Povećanje prostora za skladištenje bez iznajmljivanja ili gradnje dodatnih skladišta.
 • Optimizacija lagera paleta i povratne ambalaže.
 • Priprema procesa i implementacija WMS (Warehouse Management System) softvera za proizvodne kompanije.
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih u logističkim operacijama.

Pogledajte koje vrste gubitaka se najčešće pojavljuju u proizvodnim kompanijama: