Proizvodna logistika

Ako ste proizvodna kompanija, onda ste fokusirani isključivo na proizvodnju, i želite da se vaša proizvodnja obavlja kontinuirano bez zastoja, defekata i gubitaka, i da u svakom trenutku imate optimalan nivo repromaterijala potrebnih za proizvodnju. 

Na kraju proizvodnog procesa izlaze gotovi proizvodi, koje opet logistika preuzima, pakuje, strečuje, etiketira, obeležava i daje im dodatnu vrednost, skladišti ih i upravlja zalihama gotovih proizvoda, koje stavlja na stanje i čini ih dostupnim za prodaju. Ovaj spoj logistike, proizvodnje i prodaje čini lanac snabdevanja (supply chain) u proizvodnim kompanijama.

Mi možemo da Vam digitalizujemo proizvodnju i da omogućimo da upravljate svim procesima u proizvodnju pomoću tableta ili računara. Nudimo Vam da u određene faze proizvodnog lanca snabdevanja uvedemo LEAN alate i optimizujemo Vaš proizvodni proces i smanjimo, gubitke, rasipanja i zastoje u proizvodnji. Mi možemo da Vam pomognemo da smanjite ukupne troškove proizvodnje i da stvorimo uslove za proizvodnju svetske klase (World Class Manufacturing).

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Metode i alati koje koristimo već su primenjeni u više od 10.000 proizvodnih kompanija u svetu.

MES (Manufacturing Executive System)

Softver za upravljanje proizvodnim procesima

Softver za upravljanje proizvodnjom (MES) je informacioni sistem koji povezuje, nadgleda i kontroliše složene proizvodne procese i tokove podataka u fabrici. Glavni cilj MES-a je da obezbedi efikasno
odvijanje proizvodnih operacija i poboljša proizvodni učinak.

MES prikuplja podatke o sirovinama, poluproizvodima, proizvodima, performansama, sledljivosti, upravljanju materijalom i nedovršenom radu i drugim aktivnostima u fabrici. Ovi podaci omogućavaju donosiocima odluka da prate, organizuju shop floor i optimizuju proizvodni proces.

  Kome je namenjen

  Naš MES je plod domaćih stručnjaka i potpuno je prilagodljiv vašim procesima (Tailor Made). Namenjen je proizvodnim kompanijama, kako malim i srednjim tako i velikim kompanijama bez obzira kojom
  vrstom proizvodnje se bavite.

  Modularnog je karaktera tako da ne morate da kupujete module koje nećete koristiti kao što je slučaj kod nekih sličnih rešenja.

  Naš razvojni tim može da razvije posebne aplikacije i dorade koje su specifične samo za vaš proizvodni proces i da ga uklopi i integriše u ceo informacioni sistem MES. Posebne module smo razvili za kompanije koje se bave proizvodnjom i preradom voća i povrća, i ostalih poljoprivrednih proizvoda.

   BENEFITI

   Omogućava potpunu kontrolu nad proizvodnim procesom.

   Eliminiše aktivnosti koje ne stvaraju dodatnu vrednost.

   Proaktivno i sistemski standardizuje i sprovodi procese nad lokacijama.

   Efikasno upravljanje zalihama i robnim tokovima u realnom vremenu.

   Omogućava sledljivost i kontrolu u realnom vremenu u proizvodnom lancu snabdevanja.

   Ubrzava analizu uzroka zastoja u proizvodnji i rešavanje problema.

   Kontinuirano poboljšava kvalitet proizvoda.

   Pomaže u strateškom i operativnom planiranju zasnovanom na podacima.

   Skraćuje vreme proizvodnog ciklusa.

   Povećava iskorišćenost mašina i opreme.

   Smanjuje troškove proizvodnje.

   Ima Modularni karakter.

   Tailor made. (potpuno prilagodljiv vašim procesima).

   Upravljanje zalihama

   • Planiranje zaliha sirovina i poluproizvoda potrebnih za proizvodnju (demand&supply).
   • Održavanje optimalnog nivoa zaliha sirovina, poluproizvda, gotovih proizvoda.
   • Brza Pretraga zaliha po lokacijama (gde se koji artikal nalazi i u kojoj količini).
   • Registracija proizvodnje i pogrošnje svih sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda.
   • Optimizacija lagera paleta i povratne ambalaže.

   Upravljanje robnim tokovima

   • Obezbeđivanje kontinuirang toka materijala  između skladišta i proizvodnog pogona.
   • Sledljivost i praćenje robnih tokova u svim fazama kretanja od ulaska sirovina u fabriku do isporuke gotovih proizvoda kupcima.
   • Praćenje sadržaja palete preko bar koda ili QR koda.
   • Praćenje u realnom vremenu gde se koji artikal nalazi, u kojoj količini.
   • Praćenje statusa artikla, praćenje promene statusa (sirovina-poluproizvod-nedovršeni proizvod, dorađeni proizvod).
   • Rešenje problema „uskog grla“ u robnim tokovima.

   Digitalizacija proizvodnje

   • Digitalno (bez ljudskog faktora) preuzimanje podataka o učinku rada mašina. (obim rada, učinak rada mašine, broj radnih sati, učinak radnika na mašini).
   • Digitalna registracija polu proizvoda i gotovih proizvoda.
   • Digitalno praćenje potrošnje sirovina i repromaterijala.
   • Digitalno (bez ljudskog faktora) preuzimanje podataka o stanju mašina tokom rada (vibracije,
    radna temperatura, stanje fluida, radni sati).
   • Digitalno predviđanje preventivnog održavanja mašina.
   • Manji broj zastoja kod mašina (20% do 40% manje).
   • Veća produktivnost rada mašina (do 40% povećanje produktivnosti).
   • Manji troškovi održavanja mašina.
   • Digitalna kartica održavanja za svaku mašinu.

   Skladište

   • Reinžinjering logističkih procesa u skladištu.
   • Mapiranje skladišta.(leyout, mapa tokova, mapa lokacija, zoniranje).
   • Povećanje prostora za skladištenje bez iznajmljivanja ili gradnje dodatnih skladišta.
   • Priprema procesa i implementacija WMS (Warehouse Management System) softvera za proizvodne kompanije.
   • Povećanje produktivnosti zaposlenih u logističkim operacijama.

   Lean logistika

   • Uvođenje Lean alata u skladišne operacije (5S, Kanban, Lean wastes).
   • Praćenje realizacije procesa i sistem vizuelne kontrole procesa (Kanban Dashboard).
   • Eliminacija 8 vrsta ključnih gubitaka u procesima (8 Lean wastes).
   • Definisanje ili re-inžinjering ključnih indikatora logističkih performansi (KPI).
   • KPI Dashboard (podešavanje, praćenje, kontrola izveštavanje).

   Matični podaci o artiklima

   Ako želite efikasno da upravljate plasmanom robe i da upravljate i pratite svoje robne tokove onda morate da imate uređene i definisane matične podatke o artiklima. Definisanje matičnih podataka o artiklima je kompleksan posao koji podrazumeva da svakom artiklu dodate skupove različitih podataka koji definišu taj artikal. To pre svega podrazumeva sledeće:

   • Grupisanje artikala, i dodeljivanje skupova podataka svakom artiklu, uključujući nove šifre, nazive artikala, grupe za knjiženje artikala, logističke podatke o artiklima i uslove skladištenja za svaki artikal, dimenzije artikala, način pakovanja svakog artikla.
   • Definisati način slaganja na tovarni medijum (paletu, sanduk, gajbicu…), način napuštanja skladišta (FIFO, FEFO, LIFO), jedinica mere za svaki artikl, način praćenja i registracije sirovina, poluproizvoda, nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda.
   • Podaci u vezi sa zalihama za svaki artikal, kao što su kritična zaliha za dopunu i naručivanje, sigurnosna zaliha (safety stock), koeficijent obrta zaliha, ABC status artikla.

   Pogledajte koje vrste gubitaka se najčešće pojavljuju u proizvodnim kompanijama:

   Logističke usluge