Građevinska logistika

Građevinska logistika je izuzetno složena jer ima zadatak da snabdeva jedno ili više gradilišta izbalansiranim isporukama, često JIT (just-in-time), što može rezultirati visokim troškovima logistike. Nije retkost da na gradilištu nema dovoljno prostora za smeštaj svih materijala, koji mogu biti vangabaritni i zahtevaju mnogo prostora i posebne vrste transporta. Zbog toga je potrebna logistika, koja će planirati lanac snabdevanja i organizovati isporuku potrebne količine materijala, u pravo vreme, na pravom mestu i uz minimalne moguće troškove.

Svako gradilište mora imati tačnu količinu zaliha koja je potrebna za trenutnu fazu gradnje koja je u toku, svako kašnjenje u isporuci materijala i opreme ili pogrešna isporuka može dovesti do zastoja na gradilištima.

Šta vi konkretno dobijate od nas?

Metode i alati koje koristimo već su primenjeni u više od 10.000 proizvodnih kompanija u svetu.

Matični podaci o artiklima

Ako želite efikasno da upravljate plasmanom robe i da upravljate i pratite svoje robne tokove onda morate da imate uređene i definisane matične podatke o artiklima. Definisanje matičnih podataka o artiklima je kompleksan posao koji podrazumeva da svakom artiklu dodate skupove različitih podataka koji definišu taj artikal. To pre svega podrazumeva sledeće:

 • Grupisanje artikala, i dodeljivanje skupova podataka svakom artiklu, uključujući nove šifre, nazive artikala, grupe za knjiženje artikala, logističke podatke o artiklima i uslove skladištenja za svaki artikal, dimenzije artikala, način pakovanja svakog artikla.
 • Definisati način slaganja na tovarni medijum (paletu, sanduk, gajbicu…), način napuštanja skladišta (FIFO, FEFO, LIFO), jedinica mere za svaki artikl, način praćenja i registracije sirovina, poluproizvoda, nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda.
 • Takođe, treba dodati podatke u vezi sa zalihama za svaki artikal, kao što su kritična zaliha za dopunu i naručivanje, sigurnosna zaliha (safety stock), koeficijent obrta zaliha, ABC status artikla.
 • Za svaki artikl se definiše u ERP-u knjigovodstveni magacin prvog pojavljivanja (porekla) i mesto troška.

Upravljanje zalihama

 • Sistemsko rešenje za praćenje potrošnje zaliha.
 • Planiranje zaliha (optimalne zalihe, zaštitne zalihe, re-order point).
 • Info funkcija za pretragu zaliha (informacija gde i u kojoj količini se svaki artikal nalazi, obuhvata
  centralno skladište i sva gradilišta).
 • Nedeljni akcioni planovi za optimizaciju zaliha.
 • Eliminacija OOS-a (nema na zalihama), propuštene prodaje i „mrtvih zaliha“.
 • Alarmi i upozorenja za datum isteka i artikle sa malim zalihama.

Upravljanje robnim tokovima

 • Obezbeđivanje kontinuiranog toka materijala između skladišta i gradilišta.
 • Sledivost i praćenje robe u svim fazama od ulaska robe u centralno skladište do isporuke na gradilište.
 • Sledivost i praćenje povrata robe sa gradilišta.
 • Bar kod ili QR kod za praćenje sadržaja tovarnog medijuma (paleta, sanduk, gajbica ili kutija), sadržaja lokacije ili za pretragu zaliha.
 • Praćenje u realnom vremenu gde se nalazi koji artikal i u kojoj količini.

Mapiranje skladišta

 • Mapiranje lokacija u skladištu.
 • Označavanje zona i mikro lokacija (bar kod ili KR kod).
 • Etiketa sadržaja lokacije (podatak o tome koji artikal i u kojoj količini se na kojoj lokaciji nalazi i podatak o isteku roka trajanja).
 • Etiketa sadržaja tovarnog medijuma (možete držati nekoliko različitih predmeta na jednoj paleti, sanduku, buretu, buntu, što optimizuje prostor za skladištenje i lako možete pratiti svaki od tih artikala.
 • Registracija potrošnje (praćenje potrošnju svakog artikla i na osnovu toga planiranje nabavke).
 • Priprema procesa za implementaciju WMS softvera.

Digitalizacija skladišta (WMS)

 • Digitalno praćenje procesa u skladištu.
 • Digitalizazovano izveštavanje i podela informacija o stanju robe u skladištu.
 • Optimizacija skladišnog prostora.
 • Manji troškovi držanja zaliha.
 • Automatizacija procesa u skladištu.
 • Povećanje produktivnosti u skladištu.
 • Manji broj grešaka u isporuci robe na gradilište (manjak, višak, permutacija).
 • Bolji protok informacija.
 • Digitalizacija (manje papirologije).
 • Informacije o zalihama i kretanju robe u realnom vremenu.

Digitalizacija rada mehanizacije

 • Digitalno (bez ljudskog faktora) preuzimanje podataka o učinku rada mašina.
 • Digitalno preuzimanje podataka o stanju mehanizacije tokom rada (vibracije, radna temperatura, stanje fluida, radni sati).
 • Digitalno predviđanje preventivnog održavanja mehanizacije.
 • Manji broj zastoja kod radnih mašina (20% do 40% manje).
 • Veća produktivnost radnih mašina (do 40% povećanje produktivnosti).
 • Manji troškovi održavanja mehanizacije.
 • Digitalna kartica održavanja za svaku radnu mašinu.
Logističke usluge