SOFTVER ZA PLANIRANJE PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA (MPS)

MPS (MAINTANCE PLANNING SYSTEM)

Softver za planiranje preventivnog održavanja

MPS (MAINTANCE PLANNING SYSTEM) je softver za planiranje i predikciju održavanja mašina i opreme. Na osnovu digitalno prispelih i obrađenih podataka radi se statistička obrada i predviđanje budućih kvarova. Na ovaj način smanjujemo održavanje po prijavi kvara, a povećava se broj preventivnih servisa, što u proseku smanjuje zastoje i gubitke u radu (20 – 40) %. Samim tim se podiže i produktivnost proizvodnje u sličnim procentima.

    MPS informacije o stanju kritičnih parametara mašine dobija pomoću LoRa mreže i sistema senzora (Industrial Internet of Things – IIOT). Sa druge strane povezuje se sa ERP softverom kako bi se proverilo stanje zaliha rezervnih delova, i kako bi se na vreme mogli lansirati nalozi za nabavku delova koji nedostaju.

    MPS je takođe povezan sa softverom za planiranje proizvodnje (ako postoji) kako bi se sinhronizovali procesi održavanja i proizvodnje. Sam softver sadrži sledeće elemente: priprema održavanja, IOT
    platforma za prikupljanje i obradu podataka, planiranje radnih naloga za održavanje (planiranje rada i planiranje rezervnih delova), praćenje izvršenja radnih naloga, sistem izveštavanja.

      Logističke usluge